Бүтэц, зохион байгуулалт

 

Нийтлэг чиг үүрэг:

  1. Улсын хэмжээнд салбарт мөрдөж буй эрх зүйн бичиг баримтын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  2. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, хот байгуулалтын салбарын үйл ажиллагааг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг баримтыг үндэслэн удирдан зохион байгуулж, хэрэглэгчийг мэдээлэл, мэргэжил арга зүйгээр хангах;
  3. Агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээний ажлуудыг гүйцэтгэхэд үр шим хүртэгсдийн хамтын ажиллагааг хангах, мэргэжлийн болон бусад байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, салбарын чадавхийг сайжруулах;
  4. Улсын Их Хурал, Засгийн газар, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, чиглэлийг мөрдөж ажиллах, үнэн зөв мэдээллээр тухай бүр хангах;
  5. Агентлагийн цахим хуудаст төлөвлөж буй болон гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв оруулах.
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР