GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцуудын хэвийн, чанартай ажиллагааг хангах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах саналаа ирүүлнэ үү.

2019-08-23

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь ийн тулд энэ чиглэлээр мэдлэг чадвартай, туршлагатай мэргэжилтэн бүхий аж ахуйн нэгжид станцуудын менежментийг хариуцуулах талаар судалж байгаа тул станцуудын хэвийн ажиллагааг хэрхэн хангах, хэрэглээг хэрхэн нэмэгдүүлэх /жишээг зураг, тайлбартай харуулах/, менежментийг хариуцаж авсан тохиолдолд хэрэглэгчдэд хэрхэн ашиглуулах /хэрэглэгчдэд ашиглуулах чиглэл, үнэлгээ, улсын төсөвт оруулах орлогын тооцоо/, хэрэглээг нэмэгдүүлэх болон хэвийн ажиллагааг хангахад шаардлагатай төсвийн тооцоог гарган 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны дотор саналаа ирүүлж хамтран ажиллана уу.

Холбогдох албан бичгийг татаж авна уу.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР