Албан хаагчдын үйл ажиллагааны чиглэл

                     Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын албан хаагчдын нэрс

Д/Д

Ажлын байрны нэр

Албан хаагчдын нэрс

1

Газрын дарга

Ц.Ганхүү

2

Орлогч дарга

А.Батбаяр

 

3

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Р.Ганхуяг

 

4

Геодези, зураг зүйн салбарын стратеги, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, дотоод хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

 

5

Хот байгуулалтын салбарын стратеги, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ц.Баярбат

6

Суурь судалгаа, газар зохион байгуулалт, кадастрын салбарын стратеги, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Э.Ариунцэцэг

 

 

7

Орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн стратеги, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Э.Баярмаа

8

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Го.Мөнхцэцэг

9

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

О.Дөлгөөнтуул

10

Төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Өлзийбуян

11

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Оюуннасан

12

Бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан

С.Чимэдсүрэн

/Ж.Батбаяр/

13

Газрын даргын туслах

А.Цэцэгсайхан

 

14

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

 

15

Мөнгө хөрөнгө, мэдээлэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

 

16

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

С.Мядагмаа

17

Эдийн засагч

Д.Энхтуул

 

 

18

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

Б.Булганзаяа

 

19

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч

Н.Уранчимэг

/Ч.Бямбахишиг/

20

Аж ахуйн менежер

Н.Пүрэвдорж

21

Нярав

Б.Найдан

22

Жолооч

С.Чимэддавга

23

Жолооч

Т.Энх-Өлзий

24

Архив, мэдээллийн төвийн дарга

Н.Адилбиш

 

25

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

 

26

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Б.Нямхуяг

 

27

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Алтантуул

/Г.Үүрцайх/

 

28

Агаар сансрын зураг, газар зохион байгуулалт, суурь судалгааны  мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

 

29

Геодези, байр зүйн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

 

30

Байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч, судлаач-архивч

Б.Энхтуул

31

Хэлтсийн дарга

Г.Баяржаргал

32

Өгөгдлийн сан, үйлчилгээний чанар, стандарт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Батболд

33

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан ахлах инженер

Б.Ууганбаяр

34

Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

 

35

Орон зайн өгөгдлийн сангийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

П.Ганбаатар

36

Хэрэглээний програмист

 

37

Веб үйлчилгээ хариуцсан инженер

Б.Оргил

38

Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер

Ц.Энхбат

 

39

Хэлтсийн дарга

С.Энхтуяа

40

Байрлалын сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

В.Отгонбаяр

41

Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Б.Амарзаяа

42

Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Ундармаа

43

GNSS-ын байнгын ажиллагаатай станц хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Эрболд

44

Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Энхзаяа

45

Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Алимаа

46

Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнх-Од

47

Хэлтсийн дарга

Х.Сүхбаатар

48

Газрын төлөв байдал, чанарын хяналт, шинжилгээ /мониторинг/-ний сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхзул

49

Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

50

Хот суурин, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Анхбаяр

51

Ой сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт , газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа  хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаяр

52

Хэлтсийн дарга

Б.Галмандах

53

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

54

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Оюунбаяр

55

Кадастрын мэдээллийн сангийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

П.Баянтүмэн

56

Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаатар

57

Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Урантөгс

58

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Ганчимэг

59

Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баянмөнх

60

Кадастрын өгөгдлийн сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Нямдаваа

61

Хэлтсийн дарга

Ж.Батсайхан

62

Газрын бодлого, улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Мөнхөө

63

Газар өмчлөлийн бодлогын хэрэгжилт, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Хүрэлбаатар

64

Аймаг, нийслэлийн  газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Дэнсмаа

65

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Ихбаяр

66

Газар, байгалийн нөхцөл, нөөц, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээт байдлын үнэлгээ, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Дөл

67

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энх-Эрдэнэ

68

Нийслэл, сум, дүүргийн тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, газар зохион байгуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Р.Отгончимэг

69

Улс, орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар,  газар зохион байгуулалтын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Энхчимэг

70

Хэлтсийн дарга

О.Одбаяр

71

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Болормаа

 

72

Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Галбадрах

73

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн  төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

74

Хот, суурин газрын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

А.Зоригтбаатар

75

Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Батзаяа

 

76

Газарзүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

М.Оргил

 

77

Нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Чингим

 

78

Хэлтсийн дарга

Г.Цогтсайхан

79

Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Сансарбаяр

80

Хот байгуулалтын мэдээллийн систем, програмчлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Э.Энхбаатар

81

Хүн ам, эдийн засаг, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхтогтоо

82

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Өлзий-Утас

83

Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одбаатар

84

Барилга байгууламжийн судалгаа,  бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Баярдулам

85

Хот байгуулалтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан  мэргэжилтэн

Б.Ялалт

86

Газар хөдлөлт, инженер хайгуулын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Золзаяа

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР