Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

Төлөвлөгөөний биелэлт

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас  2017 оны 5-6 дугаар сард 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрууд, 10-11 дүгээр сард нийслэл, дүүргийн Газрын албадын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүн, тайланг Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тус газрын бүх нэгжийн оролцоотойгоор гүйцэтгэж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилготой байсан ба ажлын тайланг зөвлөмж байдлаар хүргүүллээ.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР