Архив, мэдээллийн төв

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

2. Геодези, зураг зүйн архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

3. Газар зохион байгуулалт, суурь судалгаа, архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

4. Агаар, сансрын зургийн болон орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

5. Газрын кадастрын болон нэгж талбарын хувийн хэргийн архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

6. Бүх төрлийн санхүүжилтээр хийгдсэн ажлын тайлан, зураг, холбогдох мэдээллийг цаасан болон тоон хэлбэрээр, архивийн шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаж, баримт үүсгэн улсын нэгдсэн санд актаар хүлээн авах;

7. Холбогдох хууль, тогтоомж, журмын хүрээнд байгууллагын нууцын журмуудыг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах;

8. Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах;

9. Салбарын төрийн архивд хадгалагдаж буй түүх, соёлын үнэт баримт материалыг сэргээн засварлах, архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх;

10. Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах.

11. Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн салбарын төрийн архивын үйл ажиллагааны журам, заавар, стандарт боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх.

 

Хэлтсийн бүтэц:

 

д/д

Гүйцэтгэх ажил, үүрэг

Албан тушаал

Албан тушаалтны нэр, холбоо барих утас

1

Байгууллагын 4 төрлийн архивийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах, бүх төрлийн санхүүжилтээр хийгдсэн ажлыг улсын нэгдсэн санд шалгаж актаар хүлээн авах, холбогдох хууль, журмын хүрээнд байгууллагын нууцын журмуудыг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллах, нууцын зэрэглэлтэй газрын зураг, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг тотголцоо байгуулан зохион байгуулах, холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээллийн үнэлгээ, үйлчилгээний журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх

Мэдээллийн төвийн дарга

Н.Адилбиш

 

266712

2

Кадастрын мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан мэдээлэл хүлээн авах,  сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээлэл, материалаар  үйлчлэх, Төрөөс архивын талаар баримталж байгаа бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, хяналт тавих,  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түргэн шуурхай, шаардлага хангасан мэдэээллээр үйлчлэх үйлчилгээг зохион байршуулах, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль,  болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын дагуу салбарын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох

Кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

 

264212

3

Монгол улсын хэмжээнд геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, төрөөс  баримталж байгаа бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалт хийх,  гэрчилгээ олгох, хэмжих хэрэгслийн бүртгэлийн мэдээллийн санд хяналт тавих

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Нямхуяг

70112099

4

Геодезийн хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалт хийх,  гэрчилгээ олгох, хэмжих хэрэгслийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд түргэн шуурхай үйлчлэх

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г. Үүрцайх

70112099

5

Агаар, сансрын зургийн мэдээллийн сан, Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан мэдээлэл хүлээн авах,  сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээлэл, материалаар  үйлчлэх,

Газар зохион байгуулалт, агаар сансрын зургийн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

 

Ө.Дуламсүрэн

 

264212

6

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн санд чанарын шаардлага хангасан ажлын тайлан мэдээлэл хүлээн авах,  архивлах,  сан хөмрөг, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хадгалагдаж буй баримтуудыг баяжуулах, сэргээн  засварлах,  архивын заавар журмын дагуу хадгалж хамгаалах,  албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээ, материалаар  үйлчлэх

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сангийн  эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

 

264212 

7

Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;

Байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч

Б.Энхтуул

 

264212 

            

 

 

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР