Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

Үндсэн чиг үүрэг:

1. Газрын нэгдмэл сангийн ангилалын газруудад төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээг байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах;

2. Улсын хэмжээнд бэлчээрийн газрын фото мониторинг хийх ажлыг зохион байгуулж, сум бүрээр бэлчээрийн фото мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх;

3. Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, улсын хэмжээнд газар хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах;

4. Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх;

5. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

6. Мэргэжлийн байгууллагын гүйцэтгэсэн захиалгат хянан баталгааны ажлын гүйцэтгэлийг улсын ерөнхий болон байнгын шинжээчийн дүгнэлтээр баталгаажуулж, мэдээллийн санг байгуулах, шинэчлэх, жижүүрлэлт хөтлөх, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, олон нийтийн хэрэглээнд гаргах, сургалт явуулах;

7. Геологи орчин, хүрээлэн буй орчин, газрын төлөв байдал, чанарын мониторинг, хянан баталгаа, газар хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн иж бүрэн мэдээллийн санг байгуулах, шинэчлэх, жижүүрлэлт хөтлөх, хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, олон нийтийн хэрэглээнд гаргах, сургалт явуулах;

8. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх хүссэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авах, бүрдүүлэх баримт бичиг нь холбогдох хууль, журамд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянаж шалгах, эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагын цахим мэдээллийн санг хөтлөх; 

9. Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх бүхий аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулах, бүртгэлийг хөтлөх, гэрээний үүргийн биелэлтийг дүгнэж арга хэмжээ авах ажлыг зохион байгуулах;

             

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР