Хууль, эрх зүй

2018-04-18ГЗБГЗЗГ-ын байгууллагын баримтын архивын тоо бүртгэл
2018-04-18Архивын баримт хүлээн авах журам
2018-04-18Архив, албан бичгийн хэрэг хөтлөлтийн нэрийн жагсаалт
2018-04-18ГЗБГЗЗГ-ын төрөлжсөн архивын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР