Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан хөмрөг

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН

САН ХӨМРӨГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

 

     Монгол улсад газар зохион байгуулалтын салбар 1954 онд үүсч хөгжсөн. МАХН-ын Төв хороо, сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 19 дүгээр тогтоолоор газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан үүссэн байна.

    Газар зохион байгуулалтын мэдээлийн сангийн анхны материал нь  1959 онд аж ахуйн хоорондын газар зохион байгуулалтын эх материал юм. Үүний дараа 1961 оны атарын судалгаа, бэлчээр усжуулалтын судалгаа, аж ахуйн дотоод газар зохион байгуулалтын судалгаа, хөрсний судалгаа, ургамлын судалгаа, газар зохион байгуулалтын ажилд холбогдох заавар журам зэрэг материалууд болно.

    Мөн 1959 оны хилийн цэсийн байр зүйн  1:100 000 масштабтай орос зураг, 1: 100 000 масштабтай монгол зураг, 1:25 000 масштабтай зураг, 1999 оноос хойш бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, тариалангийн газрын хянан баталгаа, хот суурин газрын төлөв байдлын чанарын хянан баталгаан, газрын нэгдмэл сангийн тооллого, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө зэрэг баримт хадгалагдаж байна. Үүнд:

Дээрхи судалгааны баримтууд нь төрийн захиргааны болон төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн албан байгууллагууд, тус байгууллагын албан хэрэгцээнд, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд, оюутан сурагчид, газрын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд байнга ашиглагдаж байна.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР