Геодези, зураг зүй

2019-01-02"ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ДОТООДЫН СУДАЛГАА 2018" дотоодын судалгаа
2019-01-02"ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ДОТООДЫН СУДАЛГАА 2018" гадаадын судалгаа
2018-05-14Геодези, зураг зүйн хэлтсийн 2017 оны тайлан
2018-04-09Нисэгчгүй нисэх төхөөрөмжийг том масштабын байр зүйн зураглалд ашиглах туршилтын ажлын танилцуулга
2018-04-09Үндэсний геодезийн тулгуур сүлжээний эхлэл цэг байгуулах техникийн төслийн танилцуулга
2018-04-09Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх ажлын танилцуулга
2018-04-09GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээ байгуулах ажлын танилцуулга
2017-06-28Газар зүйн нэрийн тухай
2017-06-28Хаягжуулалтын тухай
2017-06-28GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц
2017-06-27Геодезийн байнгын цэг тэмдэгт
2017-06-23Газрын зургийн нэг маягийн суурийн тухай
2017-06-09Монгол улсад хаягийн нэгдсэн тогтолцоог буй болгох нь
2017-06-08"Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр агаараас зураг авч, том масштабын байр зүйн зураг зохиох туршилт судалгааны ажил"
2016-06-16Өндрийн I ба II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил
2016-03-03GNSS - ийн байнгын ажиллагаатай станцын гарын авлага
2015-12-16Агаарын зураглалын аргаар хийсэн ажлууд
2015-12-16Газар зүйн нэрийн тухай
2015-12-16Манай салбарын түүхэн товчоон
2015-06-11Хаягжуулалтын ажил
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР