Газрын даргын тушаал

2017-03-31Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх ажлын заавар
2015-09-29"Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам"
2015-01-19Устгалын байнгын комиссын ажиллах журам
2015-01-19Чанарын гарын авлага
2015-01-15Гэрээт ажил, бүтээгдэхүүний бүтээмж, чанарыг сайжруулах, үр дүнг тооцох тухай
2015-01-05Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангах тухай
2014-12-02Нэгж талбарын хувийн хэргийн загвар батлах тухай
2014-08-21Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд баримтлах "Антены тогтмол цэг хүртэлх эгц босоо өндрийг тооцолон бодох гарын авлага
2014-08-21Байр зүйн болон кадастрын зургийг солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх гарын авлага
2014-08-21Оюутан дадлагажуулах журам
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР